Kirkonkylän koulu

Yhteystiedot ja yleiset tavoitteet lukuvuodelle 2012-2013

Kirkonkylän koulu

Rautialantie 77

37470 VESILAHTI

 

TVT-tiimin edustaja:

Kai Kylen

Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet:

Tiimin tehtävänä on luoda Vesilahden kouluille tieto- ja viestintätekniikan yhden ja kolmen vuoden suunnitelmat. Nämä suunnitelmat pitävät sisällään sekä kunnalliset että koulukohtaiset tavoitteet ja toimintatavat, sekä toimintatapojen seurannan ja niiden arvioinnin.

Lukuvuoden 2013-2014 kehittämisen tavoitteet ja painopisteet koulullamme:

Lukuvuoden tavoitteena on (huomioitavaa on tavoitteiden toteutumisen kannalta, että osa oppilaista opiskelee lukuvuoden 2013-1014 väistötiloissa)

 • lisätä laitekantaa entisestään, hankitaan lisää kannettavia laitteita
 • lisätä sähköisten oppimateriaalien käyttöä ja oppijoiden aktiivista roolia oppimateriaalien käytössä
 • monipuolistaa opetusta tieto- ja viestintätekniikan keinoin
 • perehdyttää henkilökuntaa laitteiden käyttöön (esim. läppärikärryn käyttö)

Koulun julkisten verkkosivujen päivitys:

Koulun verkkosivujen päivittämisestä vastaa koulun rehtori.
 
 

Teknologia:

Laitteet ja ohjelmat

Koulun laitehankinnoista vastaa koulun rehtori. Kirkonkylän koulun opetusluokkiin on hankittu vuoden 2012 aikana uusia dokumenttikameroita ja videotykkejä kuusi kappaletta. Lisäksi koulun tietokoneluokan seitsemän oppilaskonetta on uusittu leasing-sopimuksen myötä. Koululle on hankittu 2013 seitsemän kannettavaa tietokonetta, jotka toimivat osassa koulun tiloissa langattomassa verkossa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa kannettavien laitteiden määrää, jolloin opetusjärjestelyiden joustavuus ja tehokkuus paranee.

Koulun omat ohjelmistohankinnat:

Tavoitteena on saada kaikille kunnan kouluille yhtenevät ajanmukaiset ohjelmistot, joita voidaan hyödyntää yleisesti opetuksen ja oppimisen piirissä.

Verkot ja tietoliikenne

Kirkonkylän koulussa on käytössä kiinteä 100mt:n verkkoyhteys. Tavoitteena on saada koko kouluun langaton verkkoyhteys, joka mahdollistaa monipuolisemman tietoliikenteen hyödyntämisen koko kiinteistössä. Samalla mahdollistuvat joustavat opetusjärjestelyt erilaisten mobiililaitteiden, esimerkiksi kannettavien tietokoneiden tai tablettien avulla.

Tukipalvelut

Kirkonkylän koululla on käytössä hallintokoneiden kautta Fujitsun  tukipalvelut. Koulun oppilaskoneista vastaa yläkoulun tietotekniikan opettaja Tuomo Pekkanen. Tukea koulun av-laitteisiin antaa myös koulun av-vastaava Mika Ilvo.
 
 

Sähköinen toimintakulttuuri:

Viestintä ja vuoro-vaikutus

Kirkonkylän koulu päivittää koulun kotisivuja aktiivisesti. Kodin ja koulun välisenä viestintävälineenä toimii pääsääntöisesti Wilma.

Sähköiset sisällöt

Kasvatetaan digitaalisten aineistojen määrää tilaamalla sähköistä oppimateriaalia muun opetusmateriaalin lisäksi.

 • Lukuvuonna  2013-2014 osa yleisopetuksen luokista jatkaa matematiikan ja äidinkielen sähköisen oppimateriaalin käyttöä osana opetustyötä.
 • Erityisopetuksessa käytetään runsaasti verkossa olevia tehtäviä sekä tietokoneavusteisia tehtäviä.
 • Englannin opetus tapahtuu osittain sähköisen materiaalin avulla

TVT-osaaminen

Kartoitetaan koulun tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. Räätälöidään koulutusta kartoituksen pohjalta.

 • Lukuvuoden aikana on tarkoitus kehittää henkilökunnan tiedonhakua ja tiedonhallintaa sekä lisätä tietoisuutta erilaisen sähköisen materiaalin käyttömahdollisuuksista.
 • Toteutetaan kaikkien kunnan koulujen kanssa yhteinen koulutus tietoturvasta ja tietosuojasta.

 

Pedagogiikka:

Pedagogiset tukipalvelut

Kehitetään koulun pedagogista osaamista tiedottamalla aktiivisesti henkilökunnan kouluttautumismahdollisuuksista sekä hankitaan tarvittaessa koululle täsmäkoulutusta.
 • Luodaan kouluille tvt:n osaamisen tavoitteet, joista jokainen opettaja on tietoinen.

Verkostoituminen ja työelämä

Tällä hetkellä verkostoituminen koulussamme on melko vähäistä.
 • Tavoitteena on lukuvuoden aikana lisätä verkostoitumista mm. opettajien tiimityön, yhteisten yt-opetustuokioden, kunnan koulujen yhteisten koulutusten myötä sekä mahdollisesti tutustumalla eritavoin tvt:tä opetuksessaan hyödyntäviin kouluihin.