Koulujen tavoitteet 2012 - 2015

 

Kehittämistavoitteet vuosille 2012-2015:

Johtaminen:


Tavoitteet:

 • Tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa koulun toimintaa, sen kehittämistä ja johtamista
 • Koulun rehtori on tietoinen opettajien osaamisesta,
 • Koulun rehtori tunnistaa osaamisvajeet ja pystyy reagoimaan niihin esimerkiksi koulutuksia ja rekrytointeja suunniteltaessa.


Toteutus:

Rehtori/koulun johtaja
 • on selvillä ajanmukaisesta valtakunnallisesta, seudullisesta ja kunnallisesta koulutuksesta ja kehityksen suuntauksista.
 • pyrkii omalla johtamisellaan luomaan uudistumiseen ja kouluttautumiseen innostavaa asenneilmapiiriä.
 • kannustaa henkilökuntaa vertaistukeen ja -oppimiseen
 • luo henkilökunnalle mahdollisuuden vaikuttaa koulun tvt-hankintoihin ja -koulutuksiin
 • johtaa työyhteisön sopimaan yhteiset toimintatavoitteet tvt:n opetuskäytölle.


Resurssit:

Varataan riittävästi resursseja henkilökunnan aktiiviseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen.


Seuranta ja vastuut:

Kartoitetaan tilannetta vuosittain esimerkiksi kehityskeskusteluiden puitteissa. Kehityskeskusteluissa rehtori ottaa huomioon henkilökunnan koulutustarpeet niin, että koulun ajanmukainen tvt:n toteuttaminen ja kehitys mahdollistuvat.

 

Sähköinen toimintakulttuuri:

Tavoitteet:

 • Tavoitteena on, että
 • koulun henkilökunta on perehdytetty tietoturvan ja tietosuojan keskeisiin kysymyksiin ja he tietoisesti toimivat ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
 • osa koulun oppimateriaalista hankitaan laitteistoriippumattomassa digitaalisessa muodossa
 • opettajat ja oppijat hyödyntävät myös CC-lisensoitua avointa oppimateriaalia
 • koululla on keskitetysti ylläpidetty ja tuettu oppimisympäristö tai verkkopalvelukokonaisuus, jota hyödynnetään kaikessa opetuksessa.


Toteutus:

 • Uusien opetusmateriaalien tilausten yhteydessä pyritään huomioimaan ja hankkimaan osaksi myös sähköisiä ja digitaalisia oppimateriaaleja.
 • Opettajia koulutetaan tarpeen mukaan, jolloin kyseisen oppimateriaalien hyödyntäminen tehostuu ja monipuolistuu.
 • Kerätään kokemuksia hyvistä ja toimivista sähköisistä opetusmateriaaleista.
 • Levitetään tieto kokemuksista eri sähköisistä opetusmateriaaleista kaikille kouluille.


Resurssit:

Suunnataan koulun budjetista varoja sähköisen toimintakulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen.


Seuranta ja vastuut:

Rehtori sekä opettajista koostuvat tiimit pitävät tämän asian mielessään tilauksia tehtäessä. 
 

Pedagogiikka:

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että
 • jokainen koulun opettaja tuntee opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet tvt:n opetuskäytölle ja pystyy huomioimaan ne omaa opetusta toteuttaessaan
 • opettajat tiedostavat tvt:n opetuskäytön yhteyden tietoyhteiskuntavalmiuksiin ja sen vuoksi käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa luonnollisena osana omaa opetustaan.
 • kouluilla on resursoitava riittävästi pedagogiseen tukee ja tvt-koulutukseen.

Toteutus:

Pyritään
 • ennakkoluulottomasti soveltamaan uusia opetustapoja eri oppiaineiden yhteydessä tvt:tä monipuolisesti hyödyntäen.
 • enemmän irti kirjasidonnaisesta opetustavasta.
 • etenemään opetuksessa projektiluontoisesti.
 

Resurssit:

Hankitaan koululle helposti saatavilla olevia digitaalisia välineitä, joilla monipuolisten opetustapojen hyödyntäminen onnistuu.
 

Seuranta ja vastuut:

Koulun rehtori, av-vastaava ja tukihenkilöt vastaavat siitä, että välineet toimivat ja ovat saatavilla. Yhdessä henkilökunnan kanssa esitellään omaa opetustoimintaa ja projekteja sekä arvioidaan niitä säännöllisesti.
 

TVT-osaaminen:

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että
 • jokainen opettaja pystyy hyödyntämään tvt:n käyttöä jokapäiväisessä opetuksessaan monipuolisesti.
 • jokainen opettaja tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja kouluttautuu aktiivisesti.
 • tietotekniikan osaaminen kehittyy niin vahvaksi, että työyhteisö pystyy itsenäisesti selviämään ongelmatilanteista ja kehittämään toimintaansa itseohjautuvasti.
   

Toteutus:

 • Suunnitellaan toimintaa säännöllisesti ja aktiivisesti.
 • Seurataan osaamista tasaisin väliajoin esim. OPEKA-työkalun kautta.
 

Resurssit:

Varataan kouluttautumiseen tarpeeksi määrärahoja.
 

Seuranta ja vastuut:

Toteutetaan vuosittain eVamiustason kysely koulun opettajille. Tvt-tiimi päivittää suunnitelmat kyselyiden pohjalta.
 
 

Verkostoituminen ja työelämäyhteistyö:

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että
 • koulu kykenee tieto- ja viestintäteknisin välinein verkostoitumaan koulun ulkopuolisiin yhteistyötahoihin valtakunnallisesti, seudullisesti ja kunnallisesti.
 • Vesilahti on aktiivinen osallistuja seutukunnallisessa yhteistyössä.
 

Toteutus:

 • Koulun opettajahenkilöstö kehittää ja liittyy rohkeasti mukaan yhteistyöprojekteihin eri tahojen kanssa. Näistä mahdollisista projekteista tiedotetaan aktiivisesti koko henkilökuntaa.
 • Koulujen tvt-vastaava ja kunnan tvt-vastaava osallistuu seutukunnalliseen yhteistyöhön.
 

Resurssit:

Mahdollistetaan yhteistyön sujuminen ja toteuttaminen tarjoamalla opettajille aikaa ja mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen. Tämä vaatii resurssointia matkakuluihin ja sijaisjärjestelyihin.
 

Seuranta ja vastuut:

Arvioidaan säännöllisesti yhdessä henkilökunnan kanssa yhteistyön laajuutta ja sen sujumista.

Tietojärjestelmät:

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että
 • kouluilla käytetään keskeisiä tietojärjestelmiä, joihin opettajilla ja oppijoilla on omat henkilökohtaiset tunnuksensa.
 • suunnitellaan tietojärjestelmien hankintaa systemaattisesti valtakunnallista, seutukunnallista ja kunnallista yhteistyötä hyödyntäen.
 • järjestelmien käytön tulisi olla luonteva osa koulun toimintaa.
 

Toteutus:

 • Seurataan tiiviisti seutukunnallista tietojärjestelmien kehitystyötä ja pyritään osallistumaan siihen aktiivisesti.
 

Resurssit:

Tarvitaan varoja koulutukseen ja yhteistyöhön osallistumiseen sekä siitä seuraaviin mahdollisiin hankintoihin.
 

Seuranta ja vastuut:

Tvt-vastaava ja -tiimi vastaa yhdessä rehtorin kanssa valtakunnallisen ja seutukunnallisen kehitystyön seuraamisesta, sen tiedottamisesta ja siihen osallistamisesta.

Teknologia:

Tavoitteet:

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö edellyttää asianmukaisia laitteistoja, ohjelmistoja ja tietoliikenneyhteyksiä.
 
Tavoitteena on, että
 • laitteiden määrä ja tietoliikenneyhteydet tukevat mielekkäästi pedagogista työtä.
 • kaikilla kouluilla on oltava sujuvan toimimisen mahdollistava verkkoyhteys, johon on mahdollista liittyä myös langattomasti.
 • selvitetään mahdollisuus koulujen langattomien verkkojen muuttamista avoimiksi julkisiksi verkoksi, joita oppilaat, opettajat ja koulussa vierailevat henkilöt voisivat käyttää omilla laitteillaan.
 • pyritään siirtymään liikuteltavampiin laitteisiin (pois pöytäkoneista).
 • selvitetään mobiililaitteiden (kännykät ja tabletit) käyttömahdollisuuksia opetuksen tukena.
 

Toteutus:

 • Tietoliikennemäärää ja verkkoyhteyksiä seurataan ja kehitetään systemaattisesti, jotta tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää opetustyössä suunnitellusti.
 • Pyritään hankkimaan helposti siirrettävissä olevia laitteita, jotta opetustyö helpottuu ja laitteiden aktiivisen käytön kynnys madaltuu. 
 • Selvitetään langattomien verkkoyhteyksien käytön mahdollisuudet kouluittain ja
 • pyritään osallistumaan seudullisiin tvt-hankkeisiin sekä kilpailutuksiin.
 

Resurssit:

Vuosittaiseen budjettiin varataan määrärahoja laitteistojen ja tietoliikenneyhteyksien lisäämiseen ja niiden ajantasalla pitämiseen. Varaudutaan osallistumaan mahdollisuuksien mukaan seudullisiin tvt-hankkeisiin.
 

Seuranta ja vastuut:

Sivistystoimenjohtaja, koulujen rehtorit, tvt-tiimi ja henkilökunta arvioivat tilannetta vuosittain.