6 TVT opetuskäytön tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset (seudullinen)

"Seutukunta on valtakunnan edelläkävijä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. ”

Seutukunnalliset tavoitteet luovat perustan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiselle kouluissa. Kuntatasolla tehdään tarkennetut tvt- suunnitelmat kunnan resurssien ja lähtötilanteen perusteella. Yhtenäinen toimintamalli ja yhteistyö vahvistavat seutukunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön toteutusta. Muutosprosessissa keskitytään koulun tieto- ja viestintätekniikan valmiuden parantamiseen yksittäisen opettajan sijasta. Kuntatason suunnittelun tueksi on luotu tavoitteet ja arviointikehikko (ks. liite 3.) koulujen eValmiuksien tarkasteluun. Kehikkoa käytetään sekä kunta- että koulutasolla arvioimaan koulun valmiutta ottaa vastaan tieto- ja viestintätekniikan tuomat muutospaineet.
 
Tavoitteet: Opetuskäytön tavoitteen on kuvattu opetussuunnitelmissa ja lisäksi tavoitteita löytyy eValmius-taso-määrittelyistä. (liite 1)
 
Toimenpide-ehdotukset:
 
1. Opetussuunnitelmatyön tekeminen seudullisena ja tvt-osaamisen tavoitteiden tarkastelu osana prosessia.
 
2. Vahvistetaan kaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi siten, että:
• perustetaan seudullisen tvt-opetuskäytön ohjausryhmä (ks. luku 5.)
• perustetaan kunta- ja seutukoordinaattorin tehtävät
• käynnistetään yhteishankkeita
• tuetaan ja arvioidaan koulujen 1. ja 3. vuoden suunnitelmien toteutusta
 
3. Luodaan koulun tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien arviointikehikko ja liitetään se koulujen laatujärjestelmiin. Koko suunnitelman toteutuminen, yksi- ja kolmevuotissuunnitelmien arviointi, kehityskeskustelut, yksittäisen opettajan itsearviointi, oppilaan arviointi. Nostetaan eValmiuksia oppijan, opettajan, oppilaitosjohdon ja koulun tasoilla.
 
4. Vahvistetaan opetuksen järjestäjien strategista johtajuutta. Viestitään toimenpide-ehdotuksista opetuksen järjestäjille ja mahdollistetaan niiden toteuttaminen paikallistasolla.
 
5. Seudullinen tvt:n opetuskäytön ohjausryhmä ja koordinaattorit tukevat koulujen strategista johtajuutta. Koordinaattorit ohjausryhmän tuella suunnittelevat koulutusta, mikä tukee koulun eValmiuksien nostamista.
 
6. Seutukunta osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin hankkeisiin ja tuo niissä kerättyjä kokemuksia esille eri foorumeilla.  
 
Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet
 
”Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja käyttää niitä luontevasti sekä monipuolisesti eri oppiaineissa ja oppimisprojekteissa. Tavoitteena on saavuttaa riittävät taidot toimia aktiivisena, osallistuvana sekä vastuullisena toimijana tieto- ja viestintäteknisesti alati muuttuvassa maailmassa.”
Esiopetus: Lapsella on mahdollisuus tutustua esiopetusvuoden aikana erilaisiin viestintävälineisiin (tietokone, digikamera ja videokamera) ja niiden perustoimintoihin.

 

2. lk oppilas

 

4. lk oppilas

 

6. lk oppilas

 

9.lk oppilas

Käytännön työtaidot
Käytännön työtaidot
Käytännön työtaidot
Käytännön työtaidot
Laitteistot ja ohjelmat
 
-osaa käynnistää ja sulkea     tietokoneen
- tuntee tietokonelaitteiston   osat nimelta
-osaa avata ja sulkea käytettävät ohjelmat
 -tuntee näppäimistön
merkit ja toiminnot
-käyttää sujuvasti hiirtä
 
Laitteistot ja ohjelmat
 
-osaa tallentaa
-osaa käyttää
muistitikkua tai muuta ulkoista tallennusvälinettä sekä
tietokoneen oheislaitteita esim. tulostinta
 
Laitteistot ja ohjelmat
 
-osaa valita kulloiseenkin työskentelyyn sopivan tietokoneohjelman
-osaa käyttää useaa tietokoneohjelmaa
samanaikaisesti
-osaa resurssienhallinnan perusteet
 
Laitteistot ja ohjelmat
 
-osaa tuottaa pienimuotoisia multimediaesityksiä
-osaa käyttää sähköisiä palveluja
-hallitsee verkko- oppimisympäristöissä työskentelyn
 
Kirjoittaminen
 
-osaa tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla
-osaa tehdä välimerkit ja isot kirjaimet
-osaa korjata tekstiä
-osaa tulostaa
 
Kirjoittaminen
 
-osaa muotoilla tekstiä
-osaa liittää kuvia tekstiin
 
Kirjoittaminen
 
-osaa tuottaa itsenäisesti pienimuotoisen esitelmän, raportin tms., johon on liittänyt kuvia ja kaavioita sekä testiä Internetistä tai muista lähteistä
 
Kirjoittaminen
 
-käyttää sujuvasti tietokonetta ja keskeisiä toimistosovelluksia omana työvälineenä
-osaa tuottaa asiakirjan hyviä tekstinkäsittely-
periaatteita noudattaen
-osaa havainnollistaa
tuottamaansa tietoa käyttäen monipuolisesti hyväksi tekstiä, kuvaa, taulukoita sekä graafisia kuvaajia
 
Kuvankäsittely
 
-osaa piirtää kuvan piirto- tai kuvankäsittelyohjelmalla
 
Kuvankäsittely
 
-osaa ottaa valokuvia digikameralla tai kamerapuhelimella opettajan ohjauksessa
 
Kuvankäsittely
 
-osaa kuvan rajaamisen sekä tallennusmuodon valinnan
-osaa ottaa valokuvia digikameralla tai kamerapuhelimella
-tietää mitä tarkoitetaan kuvamanipulaatiolla
-on tutustunut kuvan
käytön tekijänoikeusasioihin sekä käytön eettisiin periaatteisiin.
 
Kuvankäsittely
 
-osaa eri lähteistä hankitun kuvan muokkaamisen käyttötarkoitukseen sopivaksi
-tuntee tekijänoikeudet ja osaa noudattaa niiden pelisääntöjä
 
 
Tilastointi
 
-osaa tuottaa yksinkertaisen taulukon ja tehdä taulukon tiedoista pienen graafisen kuvaajan
 
Tilastointi
 
-osaa tuottaa keräämästään aineistosta taulukon ja havainnollistaa tietoja graafisilla kuvaajilla
-osaa hyödyntää taulukkolaskentaohjelman funktio- ja hakuominaisuuksia
 
 
Multimedia ja esitystekniikka
 
-tuntee multimedian sekä verkkomateriaalin tuottamisen periaatteet
-on tutustunut Internetin musiikkilähteisiin ja osaa tallentaa ääntä
-osaa tehdä pienimuotoisen animation
 
Multimedia ja esitystekniikka
 
-osaa tuottaa pienimuotoisia multimediaesityksiä
-on tutustunut digi- videokameran käyttöön ja tuntee videoeditoinnin periaatteet
 
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
Tiedonhankinta- ja hallintataidot
-osaa avata opettajan antaman internet- osoitteen
 
-tuntee Internetin tiedonhaun perusteet ja osaa käyttää sekä hakuohjelmaa että aihehakemistoa
- opettelee määrittelemään hakusanoja sekä arvioimaan löydettyä tietoa
 
-tuntee tiedonhaun vaihtoehdot ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin
-osaa suunnitella tiedonhakua ja tehdä tarkennettuja hakuja hakukoneilla
-on tutustunut esitelmän tekemiseen liittyviin tekijänoikeusasioihin ja noudattaa niitä
 
-löytää sujuvasti tietoa Internetin eri
tietolähteistä
 
-osaa käyttää
verkkosanakirjoja sekä
asiahakemistoja
 
-osaa arvioida kriittisesti
ja käyttää eettisesti
löydettyä tietoa
 
-osaa tehdä
lähdeviittaukset sekä
–merkinnät
 
 -tuntee digitaaliseen
materiaaliin liittyvät keskeiset tekijänoikeusasiat
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
-tutustuu ja opettelee oppimisympäristössä
toimimista
-tutustuu sähköpostin käyttöön
 
-osaa kirjautua itsenäisesti oppimisympäristöön ja aloittaa työskentelyn siellä
-osaa lähettää ja vastaanottaa
sähköpostiviestin
-osaa ottaa osaa
verkkokeskusteluun
-on tutustunut eri verkkoviestinnän välineisiin (mese, s- posti,chat, irc, irc- galleria, blogi)
-osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostin liitetiedostoja
-osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti oppimisympäristöissä
 
-osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä esim. mese, s- posti,chat, wiki, blogi
-työskentelee aktiivisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa
 
Tietoturva ja etiikka
Tietoturva ja etiikka
Tietoturva ja etiikka
Tietoturva ja etiikka
-on tutustunut tietokoneen ja tietokoneen käytön pelisääntöihin
-tietää ja osaa säilyttää opetusverkon sekä oppimisympäristön käyttäjätunnusta
-on tietoinen tunnusten käytön pelisäännöistä
-opettelee verkon käyttäytymissääntöja
-tietää tietokoneen ja atk- luokan käytön pelisäännöt
-on tietoinen eri käyttäjä- tunnusten käytön pelisäännöistä ja ymmärtää niiden merkityksen
-osaa pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan
-toimii asiallisesti ja toisia
loukkaamatta hyödyntäessään internetiä ja sähköpostia
-toimii hyviä käytöstapoja noudattaen oppimisympäristössä
-noudattaa tietokoneen ja atk-luokan käytön pelisääntöjä
-osaa pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan ja vaihtaa salasanan
-noudattaa verkon käyttäytymissääntöjä
-on tutustunut tietoturvan peruskäsitteisiin sekä virustentorjuntaan
-tiedostaa Internetin käyttöön liittyvät vaarat
- noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä
-osaa suojata itsensä sekä tietokoneensa
-osaa toimia eettisesti verkossa
-osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan sekä työskentelytapoihin