5 TVT-suunnittelun osa-alueet ja suunnittelutyö

”Jokaisen opettajan tulee mieltää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu osaksi omaa opetuksen suunnittelua. Onnistua voi monella eri tyylillä!”

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelun ja kehittämisen osa-alueet voidaan kuvata seuraavasti:
Kuvio 1. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelun osa-alueet

 

Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömimpiä työelämässä ja tietoyhteiskunnassa toimimiselle. Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat tulevaisuudessa entistä keskeisemmässä roolissa, kun palvelut siirtyvät yhä voimakkaammin tietoverkkoihin. Näin ollen TVT:n käyttö koulussa ei tulisi rajoittua vain opetukseen vaan sen käyttö tulisi olla luonnollinen osa kaikkea toimintaa. Tästä näkökulmasta katsottuna TVT:n opetuskäytön suunnitelma limittyy useisiin kehittämisen osa-alueisiin pelkän teknisen toimintaympäristön kehittämisen sijaan. Kehittäminen on järkevää tehdä seudullisesti yhteistyössä resurssien ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Seutuyhteistyön mahdollisuuksia on kuvattu kuviossa 2.

 
Kuvio 2. Pedagogiset TVT-tukipalvelut

 

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön tuen kehittäminen on sidottu visioon ja se toimii kolmella toisiaan tukevalla tasolla, mitä on kuvattu kuviossa 2. TVT:n opetuskäytön tuen kehittäminen edellyttää seudullista opetuskäytön koordinointia ja tukea muutosjohtamiseen kaikilla tasoilla. Kaaviokuva on kirjoitettu auki seuraavissa alaluvuissa.

 
Kuvio 3. TVT-tuen kehittäminen