Ohjeita Opekaan ja tvt-suunnitelman laatimiseksi

Opekan koulukohtaisten raporttien ohjeistuksia tvt-suunnittelun tueksi

Tällä sivulla on koostettu opettajien vastauksia teemoittain tvt-suunnitelmatyön avuksi sekä ohjeistuksia, mihin tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota sekä millaisia toimenpiteitä harkita toteutettavaksi.
 
Tuloksien lukuohjeita Raportit osa-alueittain -osiosta ovat:
  • Digitaalinen toimintakulttuuri Vastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
  • Laitteet ja ohjelmat Opettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
  • TVT-osaaminen Opettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Raportin lukuohjeet

 Tulosten tulkisemiseksi on hyvä selvittää koulun nykytilanteesta seuraavat asiat valmiiksi:
●     Käytännöt, ohjeistukset ja linjaukset
○     Käytössä olevat tvt-suunnitelmat (1- ja 3-vuotissuunnitemat)
○     Hankintakäytännöt
○     Muut ohjaavat ohjeistukset (esim. some, tietoturva-, tietosuoja- ja tekijänoikeusohjeistukset, omien laitteiden käyttö)
●     Käytössä oleva tekninen infrastruktuuri, tietojärjestelmät ja sisällöt
○     Viestintävälineet ja muut tietojärjestelmät
○     Digitaaliset materiaalit
○     Tietoliikenneyhteyksien tila (langaton ja langallinen)
○     Koulun laitteistokanta ja hankitut ohjelmistot
●     Osaamisen kehittäminen
○     Järjestetyt koulutukset ja muu kouluttautuminen
○     Osaamisen jakamiskäytännöt ja pedagogisen tuen mallit
 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Tähän on huomioita, joihin alla näkyvissä tuloksissa tulisi kiinnittää huomiota.
 
Toimenpide-ehdotuksia:
Tähän on koottu ehdotuksia tvt-suunnittelun avuksi. Ehdotuksissa on viitattu kirjainlyhenteellä, liittyykö ko. toimenpide johonkin seuraavista kehittämiskohteista:
(T) Teknologia
(TK) Sähköinen toimintakulttuuri
(O) Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
(J) Johtaminen
 

 

  

TVT-suunnittelu

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Miten hyvin koulun tvt-suunnitelma tunnetaan?
Ohjataanko tvt-osaamisen kehittämistä järjestelmällisesti?
Suunnitellaanko TVT-hankinnat yhteisesti?
  
Toimenpide-ehdotuksia:
●     (TK, J) Arvioikaa, mikä on koulun yleisilmapiiri tvt:n opetus- ja muuhun käyttöön. Miten siihen voisi saada myönteistä ilmapiiriä? (YT-aika, yhteiset ihmettelytuokiot, matalan tason käyttöönottoa)
●     Tvt-suunnitelmatyön tavoitteiden toteutumisen arviointi: Määritelkää konkreettiset toimenpiteet, joiden toteutumista voi arvioida, toteutusaikataulu ja jakakaa vetovastuu
●     (T, J) Määrittele pitkän tähtäimen suunnitelma, miten teknistä varustelua kehitetään lukuvuosittain. Mitä näistä suunnitelmista tehdään seuraavana lukuvuonna? Huomioi koulun varustelu ja henkilökunnan tarpeet
●     (O, J) Henkilökohtaisen osaamisen tukemisen toimintatavat (esim. kehityskeskusteluissa), toteutettavat koulutukset (yhteiset ja henkilökohtaiset) ja pedagogisten käytänteiden jakamisen tukimalli (pedagoginen tuki, yhteiset jakamistuokiot, yhteisopettajuus)
●     (J, TK) Päättäkää, minkälaisen suunnitteluprosessin kautta huolehditaan oppilaiden tvt-taitojen opettaminen opetussuunnitelmassa: missä oppimisprosessissa ja mitä taitoja, kenen vastuulla ja miten osaamisen kehittymistä arvioidaan.
 
 

Viestintä ja vuorovaikutus

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Miten koulussa toimii sisäinen, koulun ja kodin välinen sekä ulkoinen viestintä?
 
Toimenpide-ehdotuksia:
●     (TK, J) Laatikaa selvät säännöt, minkälaisia asioita viestitään milläkin välineellä (sisäinen ja ulkoinen viestintä: Helmi, sosiaalinen media, kotisivut)
 

Tietoturva ja tietosuoja

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Ovatko opettajat omasta mielestään perillä tietoturvasta ja tietosuojasta?
 
Toimenpide-ehdotuksia:
●     Sovitaan yhteisesti käytettävistä toimintatavoista, tietojen luovuttamiskäytännöistä ja lupa-asioista
●     (TK, J) Suunnittele tietoturva- ja tietosuojakäytänteiden koulutukset ja tiedotus
●     (TK, J) Tietosuoja-asiat: Linjatkaa, mitä sosiaalisen median välineitä suositaan
●     (TK, J) Sopikaa, miten palveluihin kerätään luvat käyttäjiltä ja huoltajilta (esim. lukuvuoden alussa keskitetysti)
 
 

Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Miten hyvin opettajat osaavat hyödyntää sähköistä oppimateriaalia suhteessa siihen, minkälaista materiaalia koululla on tarjolla?
Hallitsevatko opettajat tekijänoikeusasiat ja CC-lisenssien perusperiaatteen?
Miten hyvin opettajat hallitsevat sähköisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet?
 
Käytetyt sähköiset oppimisympäristöt -luettelo 
 
Toimenpide-ehdotuksia:
●     Laatikaa toimenpiteitä sähköisen materiaalin opetuskäytön edistämiseksi (hankinnat (T), koulutukset (O), materiaalin ja osaamisen jakamiskäytännöt (TK, J)).
●     (O) Tekijänoikeudet ja CC-lisenssit: Määritelkää tukitoimet, joilla saataisiin kehitettyä jakamisen kulttuuria ja myös lisätä cc-lisensoidun materiaalin hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa
●     (O, TK) Laatikaa toimenpiteitä, miten sähköisten oppimisympäristöjen ominaisuuksia (e-portfolio, ohjaustyökalut, kyselyt ja tenttityökalut) voidaan hyödyntää tehokkaammin (esim. koulutukset, vertaistuki)
  

TVT-osaaminen

 
Katso alla näkyvistä ja osaamiskartoituksentuloksista:
Mikä on opettajien osaamistaso ja miten paljon niissä on eroja?
Onko koululla tarpeeksi opettajia, jotka toimivat TVT:n opetuskäytön tukena kollegoilleen?
 
Huom! Osaamisen liittyvät näkymät ovat suhteellisia eli niissä verrataan opettajia palvelun muihin vastanneisiin. Muista siis, että muiden vastaajien taso voi joissakin tapauksessa olla hyvin korkea tai hyvin matala.
 
Luettelot Top 5 osaamisalueet ja Top 5 kehittämistarpeet
 
Tarkemmat tiedot osaamiskartoituksen raportissa (mm. koulutustoiveet).
 
Toimenpide-ehdotukset:
●     (TK, O, J) Verratkaa opettajien osaamistasoja osa-alueittain suhteessa oppilaitoksessa asetettuihin tavoitteisiin.
●     (O, J) Peilatkaa osaamista mm. viimeisimpiin koulutuksiin, onko niillä ollut vaikutusta.
●     (O, TK, J) Arvioikaa tuloksia ja keskustelkaa yhteisesti, mitä koulutustarpeita opettajilla on suhteessa siihen, mitä he osaavat tai mitä koulutuksia he kaipaavat. Sopikaa yhteisesti seuraavan lukuvuoden koulutusteemoista, yhteisistä tai henkilökohtaisista.
●     (O, J, TK) Laatikaa koulutussuunnitelma, joka pohjautuu pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen ja tvt:n opetuskäytön lisäämiseen.
(koulutuksessa pyritään kehittämään suoraan omaa opetusta)
●     (J, TK, O) Kehittäkää koulutusten rinnalle muita tukitoimia, joilla osaamista voidaan levittää. Esim. kollegavalmentaja, ainekohtaiset tvt-tiimit, yhteisopettajuus, tutustumiskäynnit ja mallioppiminen (benchmarking).
 

Pedagoginen soveltaminen ja pedagogiset tukipalvelut

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Mistä opettajat saavat ideoita ja tukea TVT:n käyttöön?
Kuinka monipuolista TVT:n käyttö on?
 
Toimenpide-ehdotukset:
●     (TK, J, O) Suunnittele järjestettyjä tilanteita, jossa opettajat voivat jakaa toisilleen tvt:n opetuskäytön hyviä käytäntöjä. Esim. yt-ajalla, opettajankokouksen yhteydessä, viikkopalavereissa tms.
●     (TK) Keskustelkaa työyhteisössä, kuinka paljon oppijat käyttävät tvt:tä oppimisessaan koulussa ja kotona. Ideoikaa oppimiskokonaisuuksia tai pedagogisia menetelmiä, jossa tvt:n käyttö painottuu enemmän oppijoille kuin opettajille (projektit, sosiaalisen median käyttö, luokan esitystekniikan käyttö, videot ja videoyhteydet opetuksessa)
●     (TK, J) Määritelkää uusia keinoja, miten oppilaiden tvt-osaamista ja ideoita voisi kerätä ja hyödyntää opetuksessa.
  

Laitteet ja ohjelmat

 
Katso alla näkyvistä tuloksista ja laitteet ja ohjelmistot -raporteista:
Onko laitteiden määrä, saatavuus ja toimivuus riittävä?
Mitä laitteita opettajat käyttävät opetuksessa?
Onko koululla laitteita, joita ei todellisuudessa käytetä?
Tulisiko joidenkin laitteiden määrää tulisi lisätä?
 
Luettelot Laitteet Top 5 ja Ohjelmat Top 5
 
Toimenpide-ehdotukset:
●     Vertaa opettajien mainitsemia käyttämiään laitteita ja ohjelmistoja siihen, mitä laitteistoa koulussa on. Tarvittaisiinko jotain lisää? Tee hankintasuunnitelma.
●     Selvittäkää, onko jotkin välineet vajaalla käytöllä (tiedetäänkö kaikista tarjolla olevista välineistä, onko huonosti toimivia opetuskäytössä?). Suunnittele, miten tietoa tai osaamista kehitettäisiin (esim. tiedottaminen, koulutukset tms.)
●     Arvioi, onko välineiden toimivuudelle tehtävissä jotain (vaihtaminen muuhun tuotteeseen, kehittäminen, kouluttaminen) tai voisiko laitteille keksiä uusia käyttötapoja?
 

Verkot ja tietoliikenne

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Onko opettajilla ongelmia tietoliikenneyhteyksien kanssa?
Onko opettajilla oikea tieto langattoman verkon saatavuudesta?
Kattaako langaton verkko todellisuudessa tarvittavat tilat?
  
Toimenpide-ehdotukset:
●     (T) Arvioikaa, ovatko tietoliikenneyhteydet riittävät koulusta ulospäin ja toimiiko koulun verkko hyvin oppimistilanteissa (onko kantama riittävä, pätkiikö yhteydet).
●     (TK) Selvitä, onko koulun henkilöstö tietoisia, miten koulun langaton verkko on käytettävissä ja tukeeko se omien laitteiden käyttöä.
●     (TK, T) Määritelkää, miten verkkoyhteyksien tulisi toimia ja laatikaa kehittämistoimenpiteet.
 

Tekniset tukipalvelut

 
Katso alla näkyvistä tuloksista:
Onko tuki opettajien mielestä riittävää ja tietävätkö he, mistä tukea on saatavilla?
 
Toimenpide-ehdotukset:
 
●     (T, TK, J) Arvioi, saavatko opettajat tukea sieltä, mistä tuki on koululla järjestetty saatavan ja onko tukipalvelussa kehitettävää. Määrittele kehittämistoimenpiteet siten, että tukipalvelut toimivat tehokkaasti ja ongelmatilanteet eivät häiritse normaaleja oppimistilanteita.