Johdanto

Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma 2013-2016 vastaa yhteiskunnallisen kehityksen mukanaan tuomiin tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tarpeisiin ja kehittämishaasteisiin. Sen tavoitteena on tukea maakunnan toisen asteen oppilaitosten tvt:n opetuskäytön suunnittelutyötä. Suunnitelma ei ole velvoittava, vaan sen on tarkoitus antaa työvälineitä oppilaitos-/koulutuksen järjestäjätason tvt-suunnitelmatyöhön. Suunnitelmassa esitetään maakunnallisen tason tavoitteet ja kehittämisen painopisteet, jotka konkretisoidaan oppilaitos-/koulutuksen järjestäjäkohtaisissa tvt-suunnitelmissa.

Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelman lähtökohta on tvt:n pedagoginen käyttö. Suunnitelmassa tvt:n opetuskäytön kehittämisen painopisteiksi on nostettu pedagoginen johtaminen, tvt-suunnitteluprosessin systematisointi, sähköisen toimintakulttuurin vahvistaminen, oppimisprosessin kehittäminen ja tukeminen tvt:n avulla sekä opettajien tvt-pedagogisen osaamisen kehittäminen. Jokaiseen painopistealueeseen liittyy toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman lopussa on myös nostettu esille yleisellä tasolla oppilaitosviestintä ja sen tavoitteet, joita on hyvä pohtia oppilaitoksen sähköisen toimintakulttuurin osana. Muutosten tueksi suunnitelmassa esitetään myös tvt-pedagogisen ja -teknisen tuen organisoimista ja resursoimista oppilaitos-/koulutuksen järjestäjätasolla sekä maakunnallisen tvt-vertaistukiverkoston organisoimista.

Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota pedagogiseen johtamiseen oppilaitosten tvt-suunnitelmatyössä. Pedagogisella johtamisella varmistetaan, että tvt-suunnitelma pohjautuu oppilaitoksen strategioihin ja yleisiin kehittämisen linjoihin. Suunnitelmassa on myös pyritty huomioimaan lähivuosina edessä olevat muutokset tvt:n opetuskäytössä. Seuraavien vuosien aikana mm. oppimateriaalit sähköistyvät, mobiililaitteiden käyttö lisääntyy sekä opiskelijoiden omat laitteet tulevat osaksi oppimisympäristöjä. Muutokset tuovat uudenlaisia haasteita myös opettajien tvt-pedagogiselle osaamiselle. Tekniikka mahdollistaa sekä yksilöllisen opiskelun että yhdessä oppimisen ja antaa entistä enemmän mahdollisuuksia toteuttaa ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja.

Lukiokoulutuksella on lähivuosina suuria muutoksia edessään, sillä lukion uusi opetussuunnitelma valmistuu vuonna 2016 ja samana vuonna ylioppilastutkinto siirtyy osittain sähköisesti suoritettavaksi. Sähköinen yo-koe edellyttää investointeja mm. ylioppilaskoetilojen varustamiseen, mutta myös pedagogisia muutoksia, sillä sähköinen koe mahdollistaa mm. aiempaa laajemman lähdemateriaalin käyttämisen. Uusissa opetussuunnitelmissa tulevat korostumaan tulevaisuuden oppimistaidot, integroiva ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistava opetus ja opiskelu sekä yhteistoiminnallinen ja osallistava toimintakulttuuri.

Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma vuosille 2013-2016 on tehty maakunnan toisen asteen koulutuksen toimijoiden ja Pirkanmaan liiton yhteistyönä. Työryhmän jäsenet:

•    Miia Collanus, suunnittelija, Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus
•    Elisa Helminen, tietotuotantopäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
•    Juuso Hyvärinen, kehitysjohtaja, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
•    Marko Koskinen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto
•    Nina Lehtinen, sivistysjohtaja, Lempäälä
•    Kimmo Levänen, apulaisrehtori, LPKKY/Pirkanmaan aikuislukio
•    Ville Raatikainen, opetuspäällikkö, Pirkkala
•    Tuovi Ronkainen, rehtori, Akaan lukio
•    Riikka Vanninen, projektipäällikkö, Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK (työryhmän pj.)
 

Suunnitelman päivittää jatkossakin maakunnan toisen asteen koulutuksen toimijoista ja muista asiantuntijoista koostuva työryhmä.